LEÍRÓ STATISZTIKA

Ajánlott könyvek

Andy Field: Discovering Statistics Using SPSS
Barna Ildikó – Székelyi Mária: Túlélőkészlet SPSS-hez
Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv

Letölthető adatfájlok

Standardizált adattábla - Minden statisztikai próbához - EXCEL

Standardizált adattábla - Minden statisztikai próbához - SPSS

Leíró Statisztika - SPSS

Please reload

Bevezető


Amikor statisztikával foglalkozunk, nem elég az egyes statisztikai próbák ismeretére szorítkozni. A módszertani alapfogalmak elsajátításával meghatározhatjuk, milyen mutatókat számolunk ki, vagy hogy milyen módon nyerjük ki eredményeinket az adathalmazunkból. Az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen alapvető jelentőségű fogalmat, a legfontosabb középértékeket és szóródási mutatókat. Azok számára, akik már ismerik ezeket a fogalmakat egy táblázatot biztosítunk, mely röviden összegzi, milyen mérési szint szükséges az adott mutató alkalmazásához, valamint, hogy mikor melyiket érdemes alkalmazni. A középértékek és az általános statisztikai mutatók együtt jelentik a leíró statisztikát. 

 

Skálatípusok


Az általunk megfigyelt jelenségeket először mérhetővé, illetve statisztikai módszerekkel elemezhetővé kell tennünk. A számszerűsített adatok (változók) esetében különböző mérési szinteket különböztethetünk meg, amely a későbbiekben hatással lesz arra, hogy mely statisztikai módszereket alkalmazhatjuk adatainkon.

Fontos ismeretanyag!

Nominális változók


A nominális változók valamilyen névleges értéket adnak meg, melyek nem rendezhetők sorrendbe, hiszen egymástól minőségükben különböznek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a változó egyes kategóriái között nem tudunk mennyiségi különbséget tenni, nem tudjuk azt mondani, hogy az egyik kategóriát azért jelöltük egyessel, mert a kettes többet ér, esetleg mert a kettes másodrangú, tehát a kategóriák számokkal való jelölése önkényes. A nem (férfi, nő) egy ilyen mérési szintű változó, de ide sorolhatjuk az igen/nem típusú kérdéseket, valamint például azt, hogy ki milyen szakon tanul. Az olyan nominális változókat, melyek összesen két értéket vesznek fel (pl.: nem), dichotóm változóknak nevezzük. Ha elemezni szeretnénk őket, akkor a legcélszerűbb az, ha a változók százalékos megoszlását vagy éppen a leggyakrabban előforduló értéket (móduszt) vizsgáljuk. Azért használjuk ezt a két mutatót, mert az adatok egymáshoz viszonyított számszerűsített aránya az, ami számunkra információval szolgálhat a nominális változók esetén. Példa: nő vagy férfi? Kategóriába sorolható, de nem átlagolható érték
Ordinális változók


Az ordinális változók értékei annyival több információt hordoznak a nominális változókhoz viszonyítva, hogy meghatározott sorba lehet rendezni őket. A kategóriák között nincs pontosan meghatározható mértékű különbség, ugyanis az eltérés a minőségben és annak fokában van. Ennek a minőségbeli különbségnek azonban nem tudunk egyforma, egységes távot adni, azaz lehet, hogy az egyes kategóriák más-más mértékben különböznek egymástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kategóriákat jelölő számok pl.: végzettség esetén nem árulkodnak az érettségivel és egyetemi diplomával rendelkezők tudásának mértéke közötti különbségről, de jeleznek egyfajta sorrendiséget, ebben az esetben tehát az egyetemi diplomát az érettséginél nagyobb számmal érdemes jelölnünk. Kutatásaink során az iskolai végzettség mellett ordinális változók lehetnek még pl.: a jövedelemszintre vonatkozó adatok, vagy bizonyos esetben a Likert-skálák is. Ez utóbbi lényege, hogy a résztvevőknek egy n darab számból álló skálán való besorolással kell dönteni adott kérdésekben, például, hogy 1 és 5 között mennyire vagyunk elégedettek az alábbi magyarázattal (ahol egy az egyáltalán nem, öt a teljes mértékben). A Likert-skálával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nincs egyértelmű szokás arra vonatkozóan, hogy milyen mérési szintű változóként kezeljük: Bár jellegéből adódóan inkább ordinális skálának számít, a legtöbb esetben metrikusként kezelik. Az ordinális változók esetén érdemes megkeresnünk a középső értéket, a mediánt, és ezt alkalmazni a statisztikai elemzések során. Példa: Az iskolai szint vagy a kategóriákra osztott jövedelmi szint ordinális változók. Egymás követik meghatározott sorrendben, de a kategóriák közötti különbség nem mindenhol egyértelmű.
Metrikus változók


A metrikus változókon lehetőségünk nyílik matematikai műveletek elvégzésére. Azok az adattípusok tartoznak ide, amelyek első ránézésre is egyértelműen számszerű mérési adatoknak tűnnek: A metrikus változók esetében az egyes értékek közötti távolság rendszerint egyenlő, mértéke nem változik. Ilyen például a testmagasság vagy a reakcióidő (ezek esetében árulkodó lehet, hogy állandó mértékegységgel rendelkező értékek).
A metrikus változókat további két típusba sorolhatjuk, ezek az intervallum- és arányskálák. A fő különbség közöttük az, hogy az intervallumskáláknak nincs olyan nulla pontja, melyet természetesen tudnánk értelmezni. Hogy mit is jelent ez? Intervallumskála lehet például a Celsius-fok, hiszen értelmezhetjük a negatív tartományokban is. Ezzel szemben az arányskála rendelkezik természetes nulla ponttal. Például a magasság – bár elképzelni talán el tudjuk-, mégsem lép a 0 centiméter alá. Mindkét típusra alkalmazhatjuk az átlagot és a szórást, a későbbiekben pedig arra is kitérünk, hogy ezek a mutatók milyen tulajdonságokkal – erősségekkel és problémákkal – rendelkeznek.
Példa: a magasság centiméterben (vagy más mérőszámban) megadott értéke metrikus változó, hiszen az egységek közötti különbség mindig ugyanannyi. Az adatokkal már egyszerűbb matematikai műveletek is végezhetők.

 

A változók jellemzése és bemutatása grafikusan

A dolgozatok és tudományos jellegű munkák egyik "alapkelléke" az adatainkat jellemző grafikon, grafikonok. Ennek célja az, hogy a lehető leghahatékonyabb módon mutassa be az adatsorainkat, továbbá a megértést és a lényeg kiemelését is könnyebbé teszi. Azonban a különböző adattípusok eltérő ábrázolási módot kívánnak meg. A korábban már bemutatott diszkrét (azaz kategorikus) változók másképp kerülnek prezentálásra, mint a folytonos változók. További lehetőséget és pontosítást láthatunk akkor, ha az adatainkat nominális, ordinális és metrikus mérési szintekre osztva szeretnénk ábrázolni. Ezekre vonatkozóan tekintsünk meg néhány példát:  

Az oszlopdiagramok (bal) és a kördiagramok (jobb) alkalmasak arra, hogy számszerű gyakoriságot vagy százalékos értékeket jelenítsünk meg. A százalékos érték a gyakoriság egy formája, az ún. relatív gyakoriság. Ennek az értéknek a meghatározása a százalékszámítás egyszerű módszerével történik, vagyis az adott értékrészletet elosztjuk a teljes értékkel és a kapott törtet megszorozzuk százzal (100). Az oszlop- és kördiagramok a kategorikus (és nominális) változók esetében használható leginkább, hiszen ezek a változók diszkréten, néhány értéket vehetnek fel, a megjelenítésük ebben a formában könnyű. Képzeljük el egy harminc fős osztály egyéni magasságértékeit oszlopdiagramon vagy kördiagramon ábrázolva. Túlságosan zsúfolt és nehezen értelmezhető lenne az eredmény.

Histogram_with_Distribution_Curve_04.png

A folytonos változók megjelenítésére leginkább alkalmas forma az ún. hisztogram készítése. Ránézésre nagyon hasonlít egy oszlopdiagramra, azonban bizonyos tulajdonságai eltérőek. A leginkább szembetűnő különbség, hogy intervallumokba lehet rendezni a folytonos értékeket és ezekben az intervallumokban jelöljük az "y" tengelyen megjelenő frekvenciát vagyis azt, hogy abban az intervallumban hány darab elemszám található. Egy teljes mérési intervallumban, amely az "x" tengely legelső és legutolsó értéke között mozog, általában meg tudunk állapítani egy átlagot (a képen ezt jelöli a mean, 60,7 értékkel). Az átlag értéke egy képzeletbeli Gauss-görbe (vagy normál görbe) csúcsa. Ha a hisztogramunk követi ezt a formát, akkor az eloszlásunk szimmetrikus (vagy másnéven paraméteres) eloszlású.

 
Schematic-representation-of-basic-types-

A hisztogramok remek lehetőséget adnak a folytonos adatsor gyors becslésére, amely mellett a számszerű statisztikai adatok átgondolása is szükségszerű! Azt is látjuk, hogy amikor a leggyakrabban előforduló érték (medián) és a minta átlaga megegyezik vagy közel azonos, akkor a minta eloszlása a leginkább szimmetrikus és egycsúcsú (a). Olyan eset is előfordulhat, amikor a mintának két módusza van (b), ezt multimodálisnak nevezzük, amely lehet szimmatrikus és kétcsúcsú (b) vagy aszimmetrikus és kétcsúcsú (c). Ha azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb érték a skála elején (első felében) található, akkor a hisztogram jobbra ferde (e), ennek ellentéte lehet, ha a hisztogram balra ferde. Ez mit jelent? Az első esetben az értékek javarésze (leggyakrabban előforduló értéke, tehát módusza) az alsó, míg a második esetben a felső adattartományba esik. 

Fontos ismeretanyag!

Középértékek

 

A középértékek az adataink értéknagyságának centrumát fejezik ki, azaz az értékek csoportosulását egyetlen számmal fejezik ki. A módszertani fejezetben is beszéltünk róla, illetve itt is megemlítettük a három különböző változótípust. Ezek közül a középértékek tekintetében más-más mutatókat használunk. Ha megismertük a három változótípust, majd azonosítottuk a középértékeket, akkor megérthetjük, hogy melyik skálatípus miért és melyik középérték kiszámítását vonhatja maga után.

Kundenkonto

Ich habe mein Kennwort/Benutzernamen vergessen, was kann ich tun?


Du klickst bitte im Kopfbereich der Shopseite rechts oben auf den "Log in" Button, dort wählst du deine Anmelde Methode und dann hast du die Möglichkeit per "Passwort vergessen" dein Passwort zurückzusetzen. Dort bitte klicken und den weiteren Anweisungen folgen. Falls du dein Passwort generell nicht mehr herstellen kannst, bleibt nur eine Neu-Registrierung mit einer anderen E-Mail. Wir haben aus Sicherheits- und Datenschutzgründen keinen Zugriff auf die Passwortdatenbank.
Ich möchte mich vom Newslett abmelden, wie geht das?


Du kannst dich vom Newsletter entweder in deinem bei uns registrierten Konto abmelden, oder du öffnest den letzten von uns erhaltenen Newsletter und klickst unten in der E-Mail auf "Newsletter abmelden". Beides wird sofort vom System umgesetzt und du bekommst keine Newsletter Mails mehr. Vergiss jedoch nicht, du könntest evtl. Aktionen, Rabatte und die neusten Spieleinfos verpassen.
Ich hab fehlerhafte Infos oder Scriptfehler in eurem Shop entdeckt. Wo kann ich mich hinwenden?


Am besten, du schreibst eine Nachricht über das Kontaktformular oder per E-Mail an operations@naruvo.com . Wir kümmern uns dann umgehend um dein Anliegen!
Meine Anschrift/Lieferadresse/Name hat sich geändert? Wie ändere ich das ab?


Du kannst dich in deinem bei uns registrierten Konto insoweit das System es zulässt, frei Bewegen und dort die gewünschten Daten ändern. Achtung, bestimmte Daten lassen sich nach Registrierung nicht mehr ändern, da dies zu Konflikten innerhalb der Shop Software führen würde. Bei Sonderwünschen kontaktiere uns einfach auf den bekannten Wegen
Ich möchte mein Konto löschen, ist das möglich und wie?


Hier reicht eine Email mit der bitte die Daten zu löschen an operations@naruvo.com. Die Bearbeitung kann bis zu 5 Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Bestellung und Versand

Mit welchem Transportdienstleister beliefert ihr die Kunden?


Unser Vertragspartner ist grundsätzlich DPD. Wir versenden eure Bestellungen per Paket. Ihr Erhaltet immer aktuelle Informationen wie: Anliefertag, Uhrzeit, derzeitiger Standort, vorraussichtliche Versanddauer und vieles mehr.
Wie hoch sind die Versandkosten bei euch?


Die Versandkosten betragen ab einem Bestellwert von 0,00 Euro innerhalb von Deutschland genau 0,00 Euro. Also für euch im Inland absolut kostenfrei.
Ich möchte ein Produkt an euch zurücksenden, was muss ich tun und beachten?


Wir bieten über das Retoureporatl https://naruvo.shipping-portal.com/rp/ einen kostenfreien Rückversand der Ware an. Bitte die Rückgaberichtlinien beachten. Bitte nur Original Verpackte Ware zurücksenden.
Zahlungsmöglichkeiten bei Naruvo?


Wir bieten unseren Kunden 13 Zahlungsmöglichkeiten an, darunter PayPal, Klarna, Kreditkarte, Giropay und Vorkasse an.
Ist eine Packstation Lieferung möglich?


Da wir unsere Ware über DPD versenden ist keine Lieferung an eine Packstation möglich. Allerdings kann die Bestellung von DPD ganz einfach an einen Service Point (NKD und weitere) umgeleitet werden.
Wir lange dauert meine Lieferung?


Im Moment dauert eine Stanardlieferung 2-5 Arbeitstage (MO-FR). Sollte ein Verzug abzusehen sein, werden wir euch per Mail informieren.
Kann ich meine Zahlungsmethoden während der Bestellung ändern?


Wenn die Zahlung noch nicht abgeschlosse ist kann die Zahlungsmöglichkeit geändert werden. Nachdem die Bestellung abgeschlossen ist kann die Zahlungsart nicht mehr geändert werden.
Welche Daten sind für eine Bestellung notwendig?


Es sind folgende Daten notwendig: Vorname, Nachname, Adresse mit Hausnummer, Ort, Land, Bundesland, Postleitzahl und deine Mail Adresse.
Kann ich Rabattcodes kombinieren?


Nein, es kann nur 1 Rabattcode pro Bestellung eingelöst werden.
Wohin versendet Naruvo?


Wir versenden Deutschlandweit und das Versandkostenfrei.
Warum wurde meine Bestellung abgelehnt?


Das kann verschiedene Ursachen haben. Es besteht die Möglichkeit, dass deine Zahlung abgelehnt wurde oder das du die Zahlung per Vorkasse gewählt hast und den offenen Betrag nicht innerhalb von 7 Arbeitstagen bei uns eingegangen ist. Dann müssen wir die Bestellung stornieren und die Ware für andere Kunden freigeben.
Ich konnte die Bestellung nicht entgegen nehmen, was tun?


Unser Versanddienstleister informiert dich über den Ablage Ort deiner Bestellung. Du kannst deine Bestellung mit deinem Personalausweis vor Ort abholen.
Muss ich das Paket persönlich entgegen nehmen?


Nein das Paket muss nicht persönlich von dir entgegen genommen werden.

Produkte

Was bedeutet AT oder UK?


Diese Produkte sind Import Artikel. Sofern nicht anders in der Produktbeschreibung hinterlegt, sind diese Spiele vollständig in Deutsch spielbar.
Sind die Filme, Serien und Spiele in Deutsch?


Ja, alle Produkte* sind in Deutsch. Unterschiede sind in der Produktbeschreibung hinterlegt. Die Verpackungen von einzelnen Artikeln können in einer anderen Sprache sein. Der Produktinhalt ist in Deutsch abspielbar. * sofern nicht anders in der Produktbeschreibung hinterlegt.
Sind alle Artikel neu und Original verpackt?


Ja, wir verkaufen keine gebrauchten oder bereits geöffneten Produkte.
Warum sind einige Produkte ohne Bild und Beschreibung?


Hierbei handelt es sich häufig um ganz neue Titel. Diese werden mit der Zeit von unserem Team aktualisiert. Leider ist es ab und zu relativ schwierig, an Daten für bestimmte Artikel zu kommen. Wir stellen die Artikel aber trotzdem online, damit Ihr euch bereits ein Exemplar sichern könnt.
Artikel kann nicht mehr bestellt werden, warum?


Das Artikel ist aktuell nicht mehr in unserem Lager vorhanden. Aber du kannst den Artikel auf die Wunschliste setzen. Dann wirst du bei Verfügbarkeit informiert.

Fragen zu Naruvo

Was ist Naruvo?


Naruvo ist die Webseite für Gaming Enthusiasten, Anime Liebhaber und Film Fans. Kostenfreier Versand und 13 Zahlungsmöglichkeiten (PayPal, Klarna, Vorkasse und Kreditkarte). Wer kann dazu Nein sagen?
Kundenservice Erreichbarkeit?


Unser Kundenservice ist 24/7 für euch erreichbar per Mail und telefonisch. Die Mitarbeiter am Telefon nehmen das anliegen auf uns leiten dieses in die richtige Abteilung. Wir Antworten innerhalb von 72 Stunden.
Was ist das Level System?


Mithilfe von unserem Level System könnt ihr Geld sparen. Ihr bekommt pro Bestellung, Facebook like oder ähnliches Level gutgeschrieben. Und diese Level könnt ihr gegen Geld eintauschen.

Milyen a nők és férfiak aránya a csapatban?

Táblázat: Skálatípusok és mérési szintek

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy az egyes mérési skálákra milyen középértékeket érdemes és kell alkalmazni. A belátást megkönnyíti, ha magabiztosan ismerjük mind az átlag, a módusz és a medián fogalmát. Általánosan elmondható, minél "magasabb" a mérési szint, annál több középértéket használhatunk

Szóródási mutatók és terjedelem

A szóródási mutatók azt mérik, hogy az adott értékek mennyire koncentrálódnak a középérték körül, az ingadozás mértékét fejezik ki egy számmal. 


A terjedelem a legnagyobb és legkisebb elem közti különbséget írja le. Ennek a mutatónak csak olyan skálák esetében van értelme, ahol az elemek sorrendbe állíthatók, nagyságuk pedig megállapítható. Ilyenek a metrikus skálák.

Fontos ismeretanyag!

Szórás


A szórás megmutatja, hogy az adatsorunk középértékéhez képest az értékeink várhatóan milyen mértékben térnek el.

A szórás segítségével egy képet kapunk arról, hogy a vizsgált adatok mekkora ingadozást mutatnak. Abban az esetben, ha azt mondjuk, hogy a 3,2-es átlaghoz tartozó szórás értéke 0,8, akkor megállapíthatjuk, hogy a diákok nagy többsége 2,4 és 4 között ért el valamilyen érdemjegyet.

Nézzük meg egy példán keresztül, miről is van szó:

A definíció szerint a szórás az átlagtól való eltérések négyzetes középértéke. Ezt azonban sokkal egyszerűbb megérteni, ha lépésenként vesszük a szórás kiszámítását:

1) Kiszámoljuk az átlagot.
2) Kivonjuk az egyes adatokat az átlagból
3) A kapott különbségeket (mely az átlagtól való eltérés irányától függően lehet pozitív, vagy negatív szám) négyzetre emeljük
4) Kiszámoljuk a kapott számok átlagát
5) Az új átlagból gyököt vonunk

A jegyeink a következők:

4, 1, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 1

ezek átlaga a korábbi tudásunk alapján 3,2, melyet a következőképpen számítunk ki:

A következőkben a már kiszámolt átlagból kivonjuk az egyes értékeket. Vagyis az első esetben például 4 - 3,2 = 0,8-at kapunk. Ha ezt minden elemmel elvégezzük az eredmény a következő számsor:

0,8; -2,2; 0,2; 0,2; 0,2; -1,2; 1,8; 1,8; 1,8; -2,2 Ezek a számok két információt hordoznak az átlag és a kiindulási érték kapcsolatáról: annak nagyságát, és irányát is megállapíthatjuk általuk. Az átlagtól való eltérés irányát a szám előjele adja meg. A pozitív eltérés azt jelenti, az eredeti érték nagyobb volt az átlagnál, a negatív eltérés esetén a kiindulási érték az átlagnál kisebb volt. A szórás kiszámításához azonban el kell tüntetnünk ezeket az előjeleket, amit a négyzetre emeléssel oldunk meg. A négyzetre emelés után végül kiszámoljuk az így megkapott értékek átlagát, és ebből gyököt vonunk (hiszen korábban az értékeket négyzetre emeltük, ezt „semlegesítjük ezzel a lépéssel”). A szórás tehát 1,469. Ez a mi esetünkben annyit jelent, hogy 1,731 és 4,669 közötti érdemjegyeket értek el a diákok. Akik ennél alacsonyabb, illetve magasabb osztályzatot szereztek, vagyis ezen a tartományon kívül estek, „kiugró” értéknek számítanak. Mivel a vizsga átlag a közepes érdemjegynek felel meg, így az elégtelen és a jeles osztályzatok is kiugrónak számítanak.
Normál eloszlás


Általában bármely populáció intervallum változók esetén kapott értékei egy érték köré rendeződnek, melytől balra haladva csökkenő, jobbra haladva növekvő tendenciát mutatnak az adatok. Ezzel párhuzamosan a hozzájuk tartozó elemszám (mind a növekvő, mind a csökkenő értékek esetében) fokozatosan is csökken. Amennyiben ezek a változások szimmetrikusak, normál eloszlásról beszélünk.

Egyfajta szabályszerűség jelenik meg a szórás kapcsán a normál eloszlású minták esetében: általában az átlagtól való egy szórásegység, mind jobbra és mind balra hozzávetőleg a teljes minta 68%-át fedi le. Az átlagtól való két szórásegység már a teljes minta 95%-át tartalmazza.

A fenti ábrán egy normál eloszlású görbét láthatunk (Gauss-görbe, vagy harang görbe néven is hallhattok róla). A görbe alakját az „x” és „y” tengelyen felvett értékek befolyásolják. Általánosságban elmondható, hogy az „y” tengely mutatja meg a darabszámát az „x” tengelyen található értékeknek. Amennyiben a magasságot mérjük, az „x” tengely mentén elhelyezkedő magasságtartományok populáción belüli előfordulását az „y” tengelyen ábrázoljuk. A normál görbe közepe az átlagot, a móduszt, és a mediánt egyszerre mutatja meg.

Egy példa:
Sok mendemonda kering Napóleon magasságáról. Képzeljünk el, hogy az ábránk függőleges, „y” tengelyén darabszámokat, míg a vízszintes, „x” tengelyen magasságértékeket jelöltük centiméterben. Napóleon magassága 175 centiméter volt, azonban a testőreit és legjobb katonáit gondosan úgy válogatta össze, hogy azok az állomány legmagasabb emberei legyenek. Így élhet a fejünkben az a kép, hogy Napóleon csak egy hataloméhes „törpe” volt. Egyébként ez az ominózus 175 centiméteres magasság megfelel a korabeli francia átlag viszonyoknak, azaz Napóleon magasságát tekintve teljesen átlagos volt, az intelligenciahányadosa és hatalomvágya viszont az egekben lehetett. Képzeljük el, hogy a franciák esetében a legtöbb ember az átlagnak tekintett 175 centiméter körül van. A fenti ábrán a 0 pont jelenti a mi esetünkben a 175 centimétert. Vegyünk egy hipotetikus szórást, ami a teljes populációra vetítve 9 cm. Mit jelent mindez? Az ábra -1 és 1 közötti szelvényei pont ezt a 9 centimétert jelölnék jobbra és balra is, azaz a populáció nagy része, körülbelül 68%-a 166 és 184 cm közti magasságot venne fel. Ahogy haladunk az átlagtól jobbra és balra, úgy csökkennek az átlagtól eltérő magasságokhoz köthető darabszámok. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy míg nagyjából átlagos magasságú emberből sok van, addig a szélsőségesen alacsony és magas emberek száma az átlagosakénál sokkal alacsonyabb-épp ezért tűnhetnek a nagyon magas vagy alacsony emberek furcsának, szokatlannak. Ha az adott testmagasságokhoz oszlopok formájában rendelnénk az oda tartozó, olyan magasságú embereket, akkor középen tetőzne a magasságot jelölő oszlop, melyet egyre alacsonyabb oszlopok vennének körül, amíg el nem tűnnek a diagram látható tartományából. Ezt az ábrázolási módot nevezzük hisztogramnak. Gondolatban már rá is tudjuk húzni a normál görbét erre a normál eloszlású mintát ábrázoló hisztogramra. Sok esetben (ez inkább szabály, mint kivétel) a minta nem követi teljes mértékben tökéletesen a normál görbét, ám ettől függetlenül még a normalitás határain belül mozoghat. Ha a képzeletbeli görbénk szélein nem megy túl az oszlop magassága, még megfelelünk a normalitás kritériumának. Ezt érdemes megjegyezni, mert a normál eloszlás előfeltétele minden parametrikus próbának. A hisztogramokról még egy fontos információt leolvashatunk: Az az oszlopok területeinek mérete az adott értékintervallum számosságát is jelöli. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a hisztogramot csupán jól számszerűsíthető adatokra lehet elkészíteni, az értékek közötti különbségek pedig mindig egyformák, vagyis nem minőségi, hanem mennyiségi különbség tapasztalható köztük. Ezeket az adatsorokat paraméteres adatoknak is nevezzük, hiszen le lehet őket írni egy normál görbével.
A későbbiekben nem biztos, hogy sok alkalmunk lesz olyan adatokat vizsgálni, amelyek normál eloszlásúak. A görbénk két tulajdonság mentén térhet el ettől: a ferdeség és a csúcsosság tekintetében. Amikor az ábránk szimmetrikus, azaz semelyik tényező mentén nem mutat eltérést az eloszlás, akkor beszélhetünk csupán normál eloszlásról. Ilyenkor a ferdeség és a csúcsosság értéke is 0.
Konfidencia intervallum és standard hiba


Számunkra másik érdekes adat a konfidencia intervallum. Legyen adott egy 100 főt számláló, matematikai tesztet írt populáció. Többszöri mérést követően a sikeres vizsgák általános pontaránya 57-63/100 pont között mozgott, 95%-os konfidencia intervallummal. Mit jelent ez? Azt, hogy a mintánkból egy találomra választott diák 95%-os bizonyossággal kerül az 57-63 pontot elért határba. Egy másik csoporton végzett elemzés szerint ugyanez a 95%-os adat jelenik meg 54-66 pontos intervallummal, azaz a vizsgákon általában (jelen esetben 95%-os bizonyossággal) 54-66 közötti pontra teljesítene egy véletlenszerűen kiválasztott diák. Ezzel annyit tudunk mondani, hogy az első esetben 95%-os bizonyosággal fog a vizsgán átjutó diák az 57-63 ponthatárok közé esni, míg a második esetében 95%-os bizonyossággal az 54-66 pont közé. A konfidencia intervallum rendelkezik egy alsó és felső határral (példánkban 57 pont – alsó határ, 63 pont felső határ), az intervallum értéke pedig százalékos arányban fejezi ki az ebbe a spektrumba való tartozás lehetőségét. Ennek megadása azért lehet lényeges a számunkra, mert sosem lehetünk biztosak a sorozatos mérések azonos értékében, így megadunk egy intervallumot, melyen belül az értékeink mozoghatnak. Mind a szignifikanciapróbák, mind a konfidencia intervallum segítségünkre van az előrejelzésben. Az ábrán láthatunk egy normál eloszlású görbét (Gauss-görbe, vagy harang görbe néven is hallhattok róla), illetve a rajta feltüntetett szóródási egységeket is. Láthatjuk, hogy az első szóródásegységen kétszer 34,1 %, azaz megközelítőleg 68% szerepel. A két szórásegység esetében ez már 95%. Általánosságban elmondható, hogy ez a tendencia jellemző a normál görbével leírt populációkra. Természetesen ez nem minden esetben teljesül, a későbbiekben láthatunk olyan görbéket, melyekre ezek a megállapítások nem lehetnek érvényesek. Az átlagtól való eltérés összevetése a szórásegységekkel együttesen a standard hibát is ábrázolhatják. Ebben a klasszikusnak számító esetben egy szórásegységen belül 68%-ot tesz ki a populáció számaránya, két szórásegységen belül pedig már 95%-ot. A standard hiba a szórásegységekre jellemző érték. Jelen esetben azt jelenti, hogy egy találomra kiválasztott egyed 68%-os valószínűséggel fog az első szóródási egységbe, míg 95%-os valószínűséggel már a második szóródási egységbe tartozni. Minél szélesebb a standard hibahatár, annál valószínűbb a csoportba való bekerülés, illetve besorolás lehetősége.
Csúcsosság és ferdeség


A csúcsosság és a ferdeség a normál eloszlástól való eltérést mutatják meg. Az adatok „x” tengelyen történő jobbra, vagy balra tolódását a ferdeség, az „y” tengelyen való hegyesedését vagy ellapulását pedig a csúcsosság adja meg. A két mutató pozitív, nulla, vagy negatív értéket vehet fel. Normál eloszlás esetén mindkét mutató 0, ám ez a valóságban nagyon ritka. Az előtesztelés menüpont alatt leírjuk, milyen értékhatárokon belül fogadhatjuk el ettől az értéktől való deviációt.

A ferdeség A ferdeség az adatok „x” tengelyen történő jobbra, vagy balra tolódását mutatja meg. Amennyiben a teljes tartomány közepénél figyelhető meg az adatok csoportosulása, a ferdeség 0 lesz. Minél távolabb haladunk ettől a ponttól, annál nagyobb lesz a ferdeség mértéke, és az ezt kifejező érték. Az eltérés két irányban történhet. Ha az eltolódás a tartomány közepétől balra figyelhető meg, azaz több olyan adatunk van, mely a középponttól alacsonyabb értéket vesz fel, pozitív ferdeséget tapasztalunk. Ilyenkor a módusz értéke a legkisebb, a medián értéke ettől valamivel magasabb, az átlag pedig a legmagasabb értékünk lesz. A negatív ferdeség akkor fordul elő, ha a tartomány közepétől jobbra helyezkedik el az adataink többsége. Ilyenkor az átlag értéke a legkisebb, ettől magasabb a medián, és a módusz értéke a legmagasabb lesz.
A csúcsosság A csúcsosság az „y” tengelyen történő normál eloszlástól való eltérést fejezi ki. Ha túl sok olyan adatunk van, melyek ugyanabba a tartományba esnek, a csúcsosság magasabb fokú lesz, vagyis az értéke nagyobb lesz, mint 0 (ami a normál eloszlás csúcsosságát jelentené). Ezt leptokurtikus görbének nevezzük. Az alacsonyabb fokú csúcsosságot, tehát, mikor sok tartományban oszlanak el hasonló mértékben az adatok, és a görbénk inkább laposnak mondható, platykurtikus görbének nevezzük. A normál eloszláskor tapasztalható csúcsosság neve mezokurtikus.

Az alábbi ábrán a felső sorban láthatók:

A) normál eloszláshoz tartozó ferdeségű görbe

B) pozitív ferdeségű görbe

C) negatív ferdeségű görbe.
Az alsó sorban

D) A normál görbénél (vékonyabb vonal) csúcsosabb, leptokurtikus görbe E) a normál görbénél (vékonyabb vonal) laposabb, platykurtikus görbe.
Példák SPSS-ben


Az átlag, módusz, medián, szórás, normálgörbe és hisztogram egyaránt elérhető az Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies fül alatt A variables oldalra húzva a változóinkat, lekérhetjük a számunkra szükséges adatokat. Az átlag, módusz, medián, szórás, csúcsosság, ferdeség, kvartilisek a „Statistics” gomb alatt érhető el, míg a hisztogramot normálgörbével a „Charts” menüpontban találjuk. A „Statistics” menüpont A „Chart” menüpont, ahol nem csak hisztogramot, de torta- és oszlopdiagramot is kérhetünk. A futtatást követően a kapott értékek alapján már vonhatunk le kezdetleges következtetéseke. Melyeket a hisztogramok grafikusan ábrázolnak.
Példák R-ben


Ez a menüpont még üres, látogass vissza később!